ปวะบุตร ส. .; เรืองสังข์ ร. .; ธนปญฺโญ พ. . การศึกษากระบวนการโค้ชด้วยหลักพุทธธรรมของครูพี่เลี้ยงในโรงเรียน ร่วมพัฒนาวิชาชีพครู . วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 10, n. 3, p. 140–152, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244269. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.