อติภทฺโท (สุระมณี) พ. .; กิตติญาณวิสิฐ พ.; บุญปู่ ส. . การพัฒนาทักษะการเรียนการสอนพระอภิธรรม กรุงเทพมหานคร . วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 10, n. 3, p. 179–191, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244279. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.