ราชรักษ์ ศ. . การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 10, n. 3, p. 192–202, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244283. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.