วิทูรสุนทรกิจ พ.; งามประโคน ส. .; บุญปู่ ส. . ศึกษาประติมากรรมทางพระพุทธศาสนาในวัดภาคกลาง. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 10, n. 4, p. 1–14, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244321. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.