สังข์ตระกูล ม.; เมธาสุทธิรัตน์ จ. การมีส่วนร่วมของประชาชนและสมาชิกในการดำเนินงาน กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนนทบุรี. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 11, n. 2, p. 243–254, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244673. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.