วรกิจ อ. . . ความสัมพันธ์และรูปแบบของระบบอุปถัมภ์ในการเมืองท้องถิ่น: กรณีศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอ่างทอง. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 10, n. 4, p. 156–172, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/245017. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.