ผู้ทรงธรรม น.; ลาภเจริญ ส. ความพึงพอใจในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สหวิทยาเขตวังทองหลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 11, n. 2, p. 215–227, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/245114. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.