ศิริสวัสดิ์ ก.; รอบรู้ อ. การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย โดยใช้กลวิธีอาร์ อี เอ พี เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน เพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 11, n. 2, p. 255–264, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/245431. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.