มิ่งศิริธรรม ว.; โปรยรุ่งโรจน์ ร. รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 11, n. 1, p. 38–49, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/245798. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.