เล่งสวัสดิ์ ว.; ราชภัณฑารักษ์ ส.; บุบผะศิริ ท.; ปึงประวัติ เ. บทบาทของรัฐในการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว). วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 11, n. 1, p. 50–63, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/245811. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.