ไชยเมือง ป. การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนอย่างสมดุลของ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 11, n. 2, p. 228–242, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/245829. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.