ขำพัด ป.; ธรรมบุตร พ. แนวทางเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนของจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 11, n. 1, p. 187–199, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/246030. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.