ธีระรัตน์สกุล อ. แนวทางการบริหารจัดการแบดมินตันสู่การเป็นแบดมินตันอาชีพในประเทศไทย. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 11, n. 1, p. 175–186, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/246702. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.