ยอดคีรีย์ โ. . ประสิทธิผลของสถานพยาบาลในทัศนะของผู้รับบริการศัลยกรรมแปลงเพศ ในประเทศไทย. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 11, n. 2, p. 297–307, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/247063. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.