ชูประเสริฐ ย. . การเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น องค์การบริหาร ส่วนตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 11, n. 2, p. 322–333, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/247444. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.