วินัยกุลพงค์ น. . ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ต่อการจัดการปางช้าง ในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 11, n. 2, p. 334–342, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/247750. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.