เตชาวัฒนากูล ว. . . ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อประสิทธิภาพการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 11, n. 2, p. 287–296, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/247754. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.