จัตุกูล ภ.; จงอัศญากุล ว. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้แอปพลิเคชันสั่งและจัดส่งอาหารของผู้บริโภคกลุ่มมิลเลนเนียลในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 11, n. 3, p. 554–565, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/248539. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.