ดิษาภิรมย์ ด.; หาสุนทรี น. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร ในสังกัดกรมกำลังพลทหารบก. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 11, n. 3, p. 532–545, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/248846. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.