อยู่เกตุ ก. รูปแบบการบริหารโรงเรียนประชารัฐที่มุ่งผลสัมฤทธิ์. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 11, n. 3, p. 517–531, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/248870. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.