ฉายศิริพัฒน์ ป. .; สรเพ็ชรพิสัย ภ. พฤติกรรมของผู้เข้าชมต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของที่ระลึก สโมสรการท่าเรือ เอฟ ซี. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 11, n. 3, p. 597–607, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/249839. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.