ปิ่นกุล ว.; หาสุนทรี น. การศึกษาความพึงพอใจในสวัสดิการ และความผูกพันในองค์การของข้าราชการ กรมกิจการพลเรือนทหารบก. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 11, n. 4, p. 720–731, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/251011. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.