แนวจำปา อ. .; คลองโนนสูง อ. .; ตั้งจาตุรโสภณ อ. . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจองที่พักผ่านตัวแทนผู้ให้บริการจองโรงแรมออนไลน์ของประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 11, n. 4, p. 785–799, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/253524. Acesso em: 20 พ.ค. 2024.