อนุจันทร์ ก.; ศิริวัฒน์ บ.; สว่างวงศ์ บ.; ใจดี ข. ปัจจัยที่เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินชุมชนอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 12, n. 1, p. 57–69, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/255559. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.