สุปญฺโญ พ. พุทธธรรมสร้างภูมิคุ้มกันโควิดผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 12, n. 1, p. 153–163, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/255876. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.