จันทร์ชูกลิ่น ส.; ดลประสิทธิ์ เ. การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 12, n. 1, p. 70–82, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/256103. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.