อภิชัยมงคล ส. . การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเงินปันผล กับอัตราส่วนความสามารถในการก่อหนี้ และอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 12, n. 1, p. 33–43, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/256211. Acesso em: 20 พ.ค. 2024.