แสงแก้ว ว. การตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีในเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 12, n. 1, p. 186–198, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/256414. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.