เพิ่มพูนศรีศิลป์ ส.; วัฒนพานิช ณ.; ครุฑกะ ช. รูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้แนะนำการลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย์ของประเทศไทยยุคดิจิทัล. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 12, n. 2, p. 234–252, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/258157. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.