โยธาราษฎร์ ก. การจัดการเรียนรู้แบบอรรถฐานการเล่านิทานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟังพูดภาษาอังกฤษและความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัย . วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 12, n. 2, p. 399–413, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/258215. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.