หงสกุล ว.; ดลประสิทธิ์ เ. การประเมินความต้องการจำเป็นการบริหารงานวิชาการโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดนนทบุรี เขต 1. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 12, n. 2, p. 288–300, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/258218. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.