ทองเรืองวงค์ ฉ.; โกวิท ศ. การมีส่วนร่วมของประชาชนกับตำรวจชุมชนสัมพันธ์ในการป้องกันอาชญากรรม ในพื้นที่ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 12, n. 2, p. 349–359, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/258429. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.