ชุมวรฐายี ณ.; สว่างวงศ์ บ. ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 12, n. 2, p. 221–233, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/258432. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.