อิทสิโรเวช ป. .; เย็นเยือก เ. . การจัดการภาวะวิกฤตกับความสำเร็จในการทำงานของบุคคลในหน่วยงาน องค์การค้าของ สกสค. (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา). วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 12, n. 2, p. 301–309, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/259522. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.