บัวพุด ป.; เย็นเยือก เ. . การประเมินผลการนำนโยบายปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติ: การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ในสถานการณ์โควิด-19. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 12, n. 2, p. 373–386, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/259525. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.