อย่างกลั่น พ.; ยอดราช ว. ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดกับความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย . วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 12, n. 3, p. 518–532, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/260372. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.