โกมลภมร ช.; ลาภธเนศ อ. ปัจจัยเชิงสาเหตุของสมรรถนะจัดการโครงการที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจในภาคก่อสร้าง. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 12, n. 3, p. 456–472, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/261634. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.