พุ่มจำปา อ. .; ทับหิรัญรักษ์ ธ. . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า จากร้านแก้วเจ้าจอมเบเกอรี่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 12, n. 3, p. 563–573, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/262143. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.