ประกายพรรณ ก. บุพปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของ ผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในประเทศไทย. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 13, n. 4, p. 1175–1185, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/262353. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.