ดอนเส ป. .; ฟองธนกิจ ร.; ผจญ ส. รูปแบบการบริหารธุรกิจร้านขายยาที่มีประสิทธิภาพ. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 13, n. 4, p. 1217–1232, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/262554. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.