พนมเสริฐ พ.; ชัยกิจอุราใจ ป. ปัจจัยเชิงสาเหตุของนวัตกรรมของธุรกิจที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจสำหรับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และบริการด้านดิจิทัลในประเทศไทย. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 12, n. 4, p. 663–676, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/262778. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.