รอดแดง น.; ธูปกระจ่าง ศ.; เจริญวิริยะกุล ช. การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 12, n. 4, p. 733–742, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/263646. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.