เกียรติสุรนนท์ ก.; เจริญวิริยะกุล ช. การพัฒนาตนเองเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0: กรณีศึกษา บริษัท กิจเจริญไทยอุบล จำกัด (Big-Group). วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 12, n. 4, p. 724–732, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/263660. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.