วงศ์คำปัน ศ.; ทองโปร่ง อ.; เนตาสิทธิ์ อ.; หมื่นแจ่ม ส. รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 12, n. 4, p. 605–619, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/263947. Acesso em: 20 พ.ค. 2024.