ช้างศิริกุลชัย โ.; เต็มแก้ว ว.; นามแสง อ. การบริหารการเปลี่ยนแปลงของนักบินไทย และองค์กร ในวิกฤตโรคระบาด. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 13, n. 1, p. 103–117, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/264572. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.