พัชรทรัพย์ไพศาล ม.; เจริญวิริยะกุล ช.; สมใจ อ. ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 13, n. 1, p. 138–150, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/264794. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.