ธนะพิรุฬห์ แ.; เจริญวิริยะกุล ช.; สมใจ อ. ผลกระทบและโอกาสช่องทางส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวประเทศไทย: กรณีศึกษาภาคตะวันออก. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 13, n. 1, p. 118–126, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/264797. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.