วงษ์ระบือดังอนุ ภ.; เจริญวิริยะกุล ช.; สมใจ อ. ความต้องการเครื่องมือแพทย์ และปัจจัยในการผลิตเครื่องมือแพทย์ เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 13, n. 1, p. 127–137, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/264808. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.