สุวรรณเกต ม.; เจริญวิริยะกุล ช.; ดำรงค์กูลสมบัติ ว.; สุรดินทร์กูร น. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 13, n. 1, p. 151–163, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/265045. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.