แก้วทรัพย์ ณ.; เผ่าพันธุ์ ณ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารเงินทุนหมุนเวียนและผลการดำเนินงานของกิจการ ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ในประเทศไทย. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, Bangkok, Thailand, v. 13, n. 1, p. 237–247, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/265783. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.